De svenska reallönerna minskade med 2,7 procent i årstakt det fjärde kvartalet 2021.1 Nedgången berodde delvis på att lönerevisioner dröjer för många löntagare men i högre grad på att konsumentpriserna tog fart. Den svenska reallöneutvecklingen var ungefär lika negativ som i EU, där reallönerna föll med 2,9 procent. Skillnaden var inte heller stor mot USA, där reallöneminskningen uppgick till 2,4 procent under samma period. Reallönerna sjönk däremot med 3,5 procent i Tyskland och nästan 5 procent i Spanien och Belgien. I Danmark och Finland steg lönerna nästan i takt med priserna, vilket medförde små minskningar av reallönen.

‒ Löneökningstakten tenderade att vara stabil eller något tilltagen i de flesta länder innan årsskiftet, men de globala utbudsproblemen och energiprisuppgångarna har medfört sjunkande reallöner för löntagarna i nästan alla länder, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Reallöneminskningar på bred front

Snabba prisökningar i de flesta länder redan före kriget

Redan före kriget i Ukraina var konsumentprisinflationen på väg upp i de flesta länder. Den svenska inflationstakten i februari i år var den högsta på flera decennier, men prisökningarna var ännu större i USA och i de flesta västeuropeiska länder.

‒ Vi vet inte ännu hur lönerna utvecklats under 2022, men med den snabba prisökningstakt som vi ser nu ska det mycket till för att det ska bli reallöneförstärkningar i något land den närmaste tiden. Särskilt eftersom priseffekterna från kriget i Ukraina ännu inte har fått fullt genomslag, säger Petter Hällberg.

Trots de sjunkande genomsnittliga reallönerna ökade hushållens konsumtionsvolym per capita i nästan alla EU-länder det fjärde kvartalet. Hushållens inkomster är beroende av lönenivån per timme, men därutöver bidrar bland annat arbetsinsatsen, skatter och transfereringar tillsammans med prisutvecklingen till det reala konsumtionsutrymmet.

Förhöjd inflationstakt strax innan Ukrainakriget

1) I den internationella jämförelsen används löneökningstakten i huvudsak utifrån Labour Cost Index (LCI), vars framställning samordnas av Eurostat. I Sverige är Medlingsinstitutet statistikansvarig myndighet för LCI medan SCB producerar statistiken på Medlingsinstitutets uppdrag. Löneökningstakten i Sverige enligt LCI skiljer sig normalt något från löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken till följd av olikheter i beräkningsmetoder.