– En förklaring till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika chefsyrken och att dessa yrken har olika lönenivåer, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

För att analysera löneskillnaden mellan kvinnor och män i chefsyrken använder Medlingsinstitutet måttet månadslön. I det ingår förutom avtalad fast lön även fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga lönetillägg.

Den genomsnittliga månadslönen för kvinnor i ledningsarbete var 55 800 kronor, vilket är 88,6 procent av männens 63 000 kronor, enligt lönestrukturstatistiken för 2020. Tittar man på ökningstakten mellan 2005 och 2020 så har genomsnittslönen för kvinnor i ledningsarbete under perioden stigit med 21 800 kronor eller 64,1 procent. För män i ledningsarbete har genomsnittslönen ökat med 20 400 kronor eller 47,9 procent.

Löneskillnaden har minskat mer bland chefer än bland övriga anställda på arbetsmarknaden.

– Såväl en ökad andel kvinnliga chefer samt en gynnsam löneutveckling har bidragit till att jämna ut löneskillnaden, säger John Ekberg.

Allt fler kvinnor är chefer

Trenden är tydlig – allt fler kvinnor är chefer. Sett till hela ekonomin har kvinnliga chefer ökat från 32,9 procent år 2008 till 40,5 år 2020. Störst andel kvinnor i ledningsarbete, 73, 6 procent, finns i regionerna. I staten är 50,3 procent av cheferna kvinnor och i den privata sektorn utgör de 32,8 procent.

Inom såväl privat som offentlig sektor är det en mindre andel kvinnor ju högre chefsnivån är. Inom den högsta chefsnivån (verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl.) är 17 procent kvinnor inom privat sektor. Detta kan jämföras med offentlig sektor kvinnor på motsvarande chefsnivå utgör 47 procent.

Kvinnliga chefer återfinns i huvudsak i kvinnodominerade näringsgrenar, medan männen arbetar inom mansdominerade. I förhållande till andelen anställda kvinnor är dock andelen kvinnliga chefer överrepresenterade inom de manligt dominerade näringsgrenarna industri, byggnadsindustri och transport.

Läs mer om löneskillnaden mellan kvinnor och män i rapporten nedan.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021 (pdf)

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)