Enligt preliminär statistik ökade lönerna i maj med 2,3 procent. När statistiken blir definitiv väntas löneökningstakten uppgå till 2,7 procent, enligt Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall.

– Löneökningstakten har på senare tid stigit mer i privata tjänstenäringar som exempelvis IT än i andra branscher. Men sett till hela ekonomin verkar inte vårens personalbrist och snabba prisökningar ha sammanfallit med en påtagligt högre löneökningstakt, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Den sammanvägda löneökningstakten enligt kollektivavtalen uppgick till ca 1,9 procent i maj. De avtalade löneökningarna i de flesta kollektivavtal blir något lägre under 2022 än under 2021.

– Med tanke på att huvuddelen av det totala avtalsvärdet i de flesta kollektivavtal betalades ut före maj är det ett något starkare utfall än vad man först kan tro, konstaterar Petter Hällberg.

Konsumentpriserna ökade med 7,2 procent i maj.

– Den genomsnittliga reallönen per timme minskade med 4,5 procent jämfört med förra året. Det är en brant nedgång. Reallönerna stärktes länge med i genomsnitt ca 1 procent per år före 2022, säger Petter Hällberg.

Om statistiken:

De siffror för löneökningarna som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter första utfall. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster. För många löntagare sker lönerevisionen vid en senare tidpunkt än vad löneavtalet föreskriver och ny lön betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. För de flesta löntagare är tidpunkten för lönerevision satt till april eller maj månad.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,7 procent för maj 2022. Enligt ett 90-procentigt konfidensintervall kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,5 och 2,9 procent. Till följd av det ovanliga avtalsläget under pandemin är osäkerheten ytterligare förhöjd en tid eftersom prognosmetoden delvis bygger på förhållandevis aktuell information.

Dokument:

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. maj 2022 (pdf)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)