I juli 2022 väntas löneökningstakten i hela ekonomin uppgå till 3 procent när statistiken blir definitiv. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Enligt preliminär statistik ökade lönerna i juli med 2,8 procent.

– Löneökningstakten har tilltagit i flera branscher. De senaste åren har lönerna ökat snabbast i privata tjänstebranscher, men nu har lönerna tagit lite mer fart inom både industrin och servicesektorn, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Den sammanvägda löneökningstakten enligt kollektivavtalen uppgick till ca 1,9 procent i juni. De avtalade löneökningarna i de flesta kollektivavtal blir något lägre under 2022 än under 2021.

– De faktiska lönerna ökade något snabbare än före pandemin medan de avtalade löneökningarna är något lägre. Skillnaden mellan den faktiska och den avtalade löneökningstakten har alltså blivit större, säger Petter Hällberg.

Konsumentpriserna steg med 8 procent i juli, om ändrade boräntekostnader räknas bort. Inklusive dessa var inflationen 8,5 procent.

– Trots att lönerna ökat lite snabbare de senaste månaderna är det inte med någon anmärkningsvärd takt jämfört med perioden före pandemin. Den höga inflationstakten innebär att löntagarnas reallöner minskar med 5,5 procent om man räknar in effekterna från boränteförändringar. I en internationell jämförelse sticker dock Sverige inte ut, de svenska reallöneminskningarna liknar de i de flesta andra länder, säger Petter Hällberg.

Om statistiken:

De siffror för löneökningarna som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter första utfall. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster. För många löntagare sker lönerevisionen vid en senare tidpunkt än vad löneavtalet föreskriver och ny lön betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. För de flesta löntagare är tidpunkten för lönerevision satt till april eller maj månad.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 3 procent för juni 2022. Enligt ett 90-procentigt konfidensintervall kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,8 och 3,2 procent. Prognoserna bygger delvis på information som samlades in under pandemin, då avtalstidpunkter och retroaktiva löner följde ett historiskt sett ovanligt mönster. Detta bidrar till att osäkerheten är ytterligare något förhöjd.

Den väntade definitiva löneökningstakten för månaderna april och maj 2022 har reviderats upp jämfört med föregående utfall t.o.m. maj 2022. Den definitiva löneökningstakten i april respektive maj väntas nu uppgå till 2,8 respektive 2,9 procent.

Dokument:

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m juli 2022 (pdf)

Löneutvecklingen i Europa och USA t.o.m andra kvartalet 2022 (pdf)

Länkar:

YouTube: Löneutvecklingen t.o.m juli 2022

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)