–Jag trodde att situationen hade hanterats på ett unikt sätt i Sverige, där arbetsmarknadens parter kraftsamlade för att hitta förhandlingslösningar. Vår jämförelse visar att Sverige inte skiljer ut sig fullt så mycket som jag trodde, säger Irene Wennemo som är Medlingsinstitutets generaldirektör.

I jämförelsen mellan 12 europeiska länder har de nordiska länderna och Nederländerna den minsta nedgången i BNP jämfört med före pandemin.

– Men även om det skett en återhämtning kan man säga att Sverige fram till nu har förlorat motsvarande ett års ekonomisk tillväxt, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Det är också de länder där hushållens konsumtion legat på en högre i nivå än i övriga länder. Det land vars ekonomi har drabbats hårdast och som också har längst kvar till en återhämtning är Spanien där BNP efter det andra kvartalet 2021 var nästan 7 procent lägre än före pandemin. I Spanien spelar emellertid minskad turism en större roll än hushållens minskade konsumtion.

I flera länder fick förhandlingar om nya löner, precis som i Sverige, förskjutas under pandemin och resultatet av de förhandlingar som genomfördes blev i flera fall lägre än vad som hade förväntats. Jämförelsen visar att lönerna fortsatt att öka i måttlig takt, inte bara i Europa utan också i de båda stora ekonomierna i världen USA och Kina.

I de allra flesta länderna har det förekommit en samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter och olika former av korttidsarbete har tillämpats.

–Hanteringen av pandemin visar tydligt vilken viktig roll arbetsmarknadens parter spelar, inte bara till vardags utan också i en krissituation, säger Irene Wennemo.

Länk till rapporten