Osäkerheten om den definitiva löneökningstakten i april är förhöjd. Vårens avtalsrörelse i den kommunala sektorn har lett till att en ovanligt hög andel av de utgående lönerna betalas ut retroaktivt. Därutöver dröjde förnyelsen av kollektivavtalet mellan Vårdförbundet och SKR, som löpte ut i mars.

Det första preliminära löneutfallet i privat och offentlig sektor uppgick till 4,1 respektive 1,3 procent i april. Enligt modellskattningar väntas dock lönerna ha ökat med 4,5 respektive 3,4 procent när statistiken blir definitiv. Sammantaget väntas lönerna i hela ekonomin ha ökat med definitivt 4,2 procent i april 2024 jämfört med april 2023.

– Löneökningstakten dämpades endast något i april trots att industrins kostnadsmärke minskade från en årlig ökningstakt på 4,1 procent i mars till 3,3 procent i april. Nedväxlingen påverkade löneavtalen i både privat och offentlig sektor i april, men väntas få fullt genomslag först i maj. De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin ökade med ca 3,6 procent i april, säger Petter Hällberg.

Konsumentpriserna exklusive boräntekostnader (KPIF) steg med 2,3 procent i april 2024 jämfört med april 2023 enligt SCB. Inklusive boräntekostnader (KPI) var inflationen 3,9 procent.  

– Om man räknar bort boräntekostnader steg reallönerna (KPIF) med 1,9 procent jämfört med förra året. Även om man tar hänsyn till att räntorna var högre än för ett år sedan steg reallönen (KPI) med 0,3 procent i april, säger Petter Hällberg.

Om statistiken:

De väntade löneökningstakter som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter det första utfallet. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster.

De flesta löntagare har lönerevision i april eller maj månad och det är generellt sett större prognososäkerhet för den retroaktiva lönen under dessa månader.

Enligt den statistiska modellen blir det definitiva utfallet mellan 4,0 och 4,4 procent enligt ett 90-procentigt konfidensintervall. Det kan dock inte uteslutas att det definitiva utfallet hamnar utanför detta intervall.

Dokument:

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. april 2024 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik (diagram och underlag till aktuell statistik)

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.