Det vi i grunden vill veta när vi jämför lönenivåer är inte bara hur antalet kronor skiljer sig åt. Minst lika viktigt är den skillnad i köpkraft som olika lönenivåer innebär. Lönens köpkraft säger hur mycket som lönen räcker till, vilket beror både på lönenivån och på vad varor och tjänster kostar.

Under ett enskilt år brukar vi ha en förhållandevis god uppfattning av olika lönenivåers köpkraft. Exempelvis innebär en löneskillnad på 100 kronor en marginell skillnad i hur mycket man kan konsumera. Priset på varor och tjänster brukar dock i allmänhet öka över tid (inflation), vilket minskar köpkraften i varje intjänad krona.  Det blir därmed svårare att jämföra köpkraften mellan olika löner om man bara jämför hur skillnaden i kronor förändras.

Samma löneökning i kronor eller samma löneökning i procent – vad blir skillnaden?

Till att börja med är frågan vad som är den direkta konsekvensen av att jämföra löneökningar i kronor eller procent? Låt oss jämföra två fall:

  • Två grupper med olika lönenivåer får samma löneökning i kronor.

    Den procentuella löneförändringen skiljer sig åt i detta fall. Gruppen med lägre lön får en högre procentuell löneökning jämfört med gruppen som hade högre lön.

    Löneskillnaden i kronor räknat är såklart oförändrad om båda grupperna får lika många kronor var mer i lön. Den procentuella skillnaden mellan grupperna minskar dock.

  • Två grupper med olika lönenivåer får samma löneökning i procent.

    Detta innebär att löneförändringen i kronor kommer att skilja sig åt. Gruppen som är högre avlönad får en större löneökning i kronor räknat jämfört med gruppen som har lägre lönenivå.

    Den procentuella skillnaden mellan de båda gruppernas lönenivå är dock oförändrad. Om den ena gruppen tjänar dubbelt så mycket som den andra, kommer så vara fallet även efter löneförändringen. 

Över tid minskar inflationen värdet på varje krona i löneskillnaden

Följande exempel visar att jämförelser av löneskillnader över tid kan leda fel om man enbart räknar i kronor. På 1970-talet tjänade en sjuksköterska ca 4 000 kronor i månaden och en läkare dubbelt så mycket, ca 8 000 kronor i månaden. Idag tjänar sjuksköterskan ca 40 000 kronor i månaden och läkaren tjänar fortfarande dubbelt så mycket, ca 80 000 kronor. Löneskillnaden i kronor har alltså ökat dramatiskt. Från 4 000 kronor i löneskillnad på 1970-talet till 40 000 kronor idag.

Men att löneskillnaden ökat från 4 000 till 40 000 kronor på 50 år är i detta fall ett övertydligt exempel på hur inflationen minskar värdet på varje krona över tid. Exemplet visar alltså inte att det lönar sig tio gånger mer att arbeta som läkare än sjuksköterska idag jämfört med förut. Den relativa skillnaden i köpkraft mellan sjuksköterskans lön och läkarens lön har inte förändrats. Det är fortfarande så att läkaren kan konsumera dubbelt så mycket för sin lön (om vi bortser från att skatten är högre på högre inkomster). Med andra ord: löneskillnader i kronor räknat är inte jämförbara över tid när det gäller hur mycket lönen räcker till, det vill säga reallönerna.

Exemplet indikerar också de starka reallöneförstärkningar som ägt rum genom åren. Räknat med dagens penningvärde uppgick lönerna på 1970-talet till 28 000 kronor och 56 000 kronor för en sjuksköterska respektive en läkare.

Även på kort sikt påverkar priserna lönernas köpkraft

I exemplet ovan behöver löneskillnaden öka med 36 000 kronor för att läkaren fortfarande ska ha dubbelt så mycket i lön och köpkraft. Principen i exemplet går dock även att tillämpa i ett kortare perspektiv än 50 år. En kronas värde minskar inte bara över lång tid utan det sker varje år. Vi kan utgå från en årlig inflationstakt på 2 procent. Om löneskillnaden under två år är oförändrat 1 000 kronor mellan två grupper, gör inflationen att skillnaden i gruppernas köpkraft faktiskt minskar med 20 kronor mellan de båda åren. För att skillnaden i köpkraft mellan grupperna ska vara oförändrad mellan två år då inflationen är 2 procent behöver löneskillnaden därmed öka till 1 020 kronor.

Att räkna i procent tar hänsyn till inflationen

För att sammanfatta, om det är viktigt att jämföra hur mycket köpkraften mellan olika lönenivåer förändras räcker det inte att mäta och jämföra löneförändringar i kronor. För att kunna jämföra hur skillnaderna i hur mycket löner påverkas över tid är det mer gångbart att jämföra procentuella löneförändringar.

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.