Under åren 2011-2014 ansvarade Medlingsinstitutet, på uppdrag av Sida, för projektet Resolution of Labour Disputes Ukraine (RDLU) som syftade till att ta fram förslag på hur lagstiftning för konfliktlösning skulle kunna utformas i Ukraina med svensk förebild. Arbetet skedde i samarbete med det ukrainska medlingsinstitutet och arbetsmarknadens parter.

RDLU-projektet leddes av Irina Norström och experter var Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef i Lärarförbundet, båda aktiva medlare idag och Göran Trogen, tidigare vd Almega.

– Även efter det att projektet avslutades 2014 höll vi kontakt med de personer i Ukraina som skulle komma att arbeta med lagförslaget om konfliktlösning. Men så småningom sinade kontakterna för att helt upphöra efter Rysslands invasion, berättar Göran Trogen.

Därför var det en överraskning när expertgruppen nyligen fick sig tillsänt ett omfattande förslag till lagstiftning om konfliktlösning, som ukrainarna arbetat med under de senaste ett och ett halvt åren.

– Att ett lagförslag, grundat på idéer från vårt projekt, har utarbetats av ukrainska parter under rådande förhållanden är inte bara hedrande för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är också ett exempel på ukrainarnas fokus att utveckla landet mot demokrati och frihet med regler anpassade till dessa förhållanden. Det är även ett gott exempel på åtgärder som är meriterande för en anslutningsprocess inom EU.

Förslaget har nu lämnats till den ukrainska riksdagen samt till den internationella arbetsorganisationen ILO för yttrande.

– Lagstiftningsförslaget innehåller de huvudlinjer som vi förmedlat i projektet, till exempel en uppdelning av tvister i intressetvister och rättstvister med medel och procedurer för konfliktlösning.  Dessutom föreslås en förhandlingsordning liknande den i Sverige, regler om stridsåtgärder och medling samt en förstärkning av det ukrainska medlingsinstitutet, säger Göran Trogen.

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)