Lönerna i hela ekonomin förväntas öka med 4,1 procent i september när den slutgiltiga statistiken presenteras. Denna siffra baseras på en statistisk modell för retroaktiv lön och bör tolkas med viss försiktighet. Preliminär statistik, som ännu inte inkluderar all retroaktiv lön, visar att lönerna ökar med 3,8 procent jämfört med föregående år.

– Lönerna ökar i snabbare takt än industrimärket inom privat sektor, medan det inom offentlig sektor råder osäkerhet om ökningstakten. Dels för att retroaktiv lön dröjer, dels för att många anställda i offentlig sektor saknar centralt fastställda nivåer för löneökningarna, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

De centralt avtalade lönerna ökade med ungefär 3,9 procent i hela ekonomin i september jämfört med samma månad förra året, vilket är en tydlig ökning från årets inledning då årstakten var 2 procent.

Inflationen exklusive ränteförändringar (KPIF) var 4 procent i september. Reallönen steg därmed med 0,1 procent jämfört med föregående år. Det senaste årets högre räntor innebär dock att reallönerna minskade med 2,4 procent om ränteeffekterna är inkluderade i konsumentprisindex (KPI).

– Efter två år med negativ utveckling minskar inte längre reallönerna i Sverige. Åtminstone om man med reallön avser mängden varor och tjänster som lönen räcker till. Lägger man till bolån i beräkningen är det dock fortfarande så att räntehöjningarna minskat köpkraften för många löntagare, säger Petter Hällberg.

Om statistiken:

De väntade löneökningstakter som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter det första utfallet. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster.

Enligt den statistiska modellen blir det definitiva utfallet mellan 3,9 och 4,4 procent enligt ett 90-procentigt konfidensintervall. Det kan dock inte uteslutas att det definitiva utfallet hamnar utanför detta intervall.

Dokument:

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. september 2023 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)