Lönerna i hela ekonomin väntas ha ökat med 3 procent i november när statistiken blir definitiv. Enligt de preliminära siffrorna ökade lönerna med 2,8 procent jämfört med november året innan.

– Löneökningstakten har legat stabilt kring samma nivå sedan våren 2022, då en majoritet av de anställda förhandlade om lönen senast. Den höga efterfrågan på arbetskraft skulle ha kunnat påverka löneökningstakten i positiv riktning under hösten jämfört med våren, men det verkar inte ha hänt i någon märkbar utsträckning, säger Petter Hällberg.

Den genomsnittliga löneökningstakten för kalenderåret 2022 är lägre än enbart novembersiffran till följd av låga avtalade löneökningar det första kvartalet. Från och med januari har lönerna i hela ekonomin ökat med i genomsnitt 2,7 procent. Ökningstakten har varit högre i privat än i offentlig sektor.

– Inom den privata sektorn har genomsnittslönen ökat snabbare för tjänstemän än för arbetare under ett par år, men de senaste sex månaderna har skillnaderna minskat. I november väntas lönerna ha ökat med årstakten 3,3 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän när statistiken blir definitiv.

Inflationstakten i november uppgick till 9,5 procent enligt KPI med fast ränta. Den genomsnittliga reallönen sjönk därmed med 6,5 procent jämfört med året innan. Räknas stigande boräntekostnader in i inflationen föll reallönen med två procentenheter ytterligare, det vill säga en nedgång på 8,5 procent.

– Under förra året skedde en viss uppgång i den privata sektorns löneökningstakt, men utan att komma i närheten av inflationens dramatiska stigning. Reallönerna har backat rejält, men samtidigt har inte löneutvecklingen generellt bidragit till de snabba prishöjningar som urholkat köpkraften, säger Petter Hällberg.

Dokument

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2022 (pdf)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)