Lönerna i hela ekonomin väntas ha ökat med 4 procent i juni när statistiken blir definitiv. Denna siffra baseras på en statistisk modell för retroaktiv lön och bör tolkas med viss försiktighet. Enligt preliminära uppgifter, som ännu inte inkluderar retroaktiv lön, ökade lönerna med 3,1 procent jämfört med föregående år.

– Normalt sett får många anställda lön retroaktivt när nya centrala kollektivavtal har tecknats, men i år verkar de lokala förhandlingarna ha dragit ut extra mycket på tiden. Det innebär att osäkerheten kring lönernas slutgiltiga ökningstakt är högre än vanligt, säger Petter Hällberg.

De centralt avtalade lönerna ökade med ungefär 3,8 procent i hela ekonomin under juni jämfört med samma månad förra året, vilket är en tydlig ökning från årets inledning då den årliga takten låg på 2 procent.

Reallönerna, det vill säga löner justerade för inflationen, minskade med 2,4 procent jämfört med 2022 om effekterna av stigande boräntor exkluderas från konsumentprisindex. Om ränteeffekterna inkluderas minskade reallönerna med 5,3 procent.

– Minskningen av reallönerna jämfört med det föregående året är inte lika brant under det andra kvartalet som under det första. Det beror främst på att inflationen har mattats av, men också på att löneökningarna nu är högre än tidigare. Vi ser även att räntehöjningarna får allt större påverkan och att reallönerna urholkas jämförelsevis mer bland anställda med ökande kostnader för bolån, säger Petter Hällberg.

Om statistiken:

De väntade löneökningstakter som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter det första utfallet. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster.

De flesta löntagare har lönerevision under det andra kvartalet och det är generellt sett större prognososäkerhet för den retroaktiva lönen under stora avtalsår. År 2023 är ett stort avtalsår, men prognososäkerheten är ytterligare förhöjd. En orsak till detta är att en lägre andel än vanligt av de preliminära löneutfallen kan kopplas till de nya centrala löneavtalen. Dessutom har det skett en betydande förändring av den avtalade löneökningstakten, vilket är ovanligt och modellprognoserna baserar sig på mönster från tidigare år som i regel saknar sådana stora förändringar.

Enligt den statistiska modellen blir det definitiva utfallet mellan 3,9 och 4,2 procent enligt ett 90-procentigt konfidensintervall. Det kan dock inte uteslutas att det definitiva utfallet hamnar utanför detta intervall.

Dokument:

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. juni 2023 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)