Europeiska centralbanken (ECB) publicerar kvartalsvis en indikator över avtalade löneökningar i euroområdet. Indikatorn publiceras ca en månad innan Eurostat publicerar statistik över de faktiska löneökningarna.*  

Det första kvartalet i år steg de avtalade lönerna i euroområdet med 2,8 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, enligt ECB:s indikator. Det var en kraftig uppgång jämfört med sista kvartalet 2021, då årstakten uppgick till 1,6 procent (se diagram 1).

Diagram 1 visar, utöver den ordinarie indikatorn från ECB, en justerad version som beaktar tillfälliga avtalade tyska lönepåslag (se mer nedan). Den justerade indikatorn indikerar snarare en svag stigning till 1,7 procent i årstakt, en klart lägre ökningstakt än i den ordinarie indikatorn.

Den stora skillnaden mellan måtten påverkar förväntningarna på kommande kvartal. Om inte nya stora tillfälliga tyska utbetalningar infaller under det andra kvartalet talar den justerade indikatorn för att de avtalade löneökningarna i euroområdet kommer att ligga närmare 1,7 procent snarare än 2,8. Om det blir så signalerar det att löneökningstakten i euroområdet efter pandemin ännu inte följer utvecklingen i exempelvis USA där lönerna har stigit allt snabbare på senare tid.

Stora tyska engångsbelopp under första kvartalet

I ECB:s indikator ingår utöver höjningar av grundlöner även avtalade engångsutbetalningar i de nationella underlag som bearbetas för att ta fram indikatorn. Eftersom denna typ av lönepåslag är vanliga i Tyskland, ett land som dessutom har hög vikt i sammanvägningen, får stora tillfälliga utbetalningar där stor inverkan på de sammanvägda avtalade löneökningarna för hela euroområdet.

Under första det kvartalet i år ökade de avtalade lönerna totalt i Tyskland med hela 4,4 procent, men exklusive tillfällig utbetalningar ökade de med endast 1,6 procent (se diagram 2).** Om inte nya stora tillfälliga utbetalningar sker under andra kvartalet är det mest troliga att avtalade löner kommer att öka med strax under 2 procent.

Faktiska löner för euroområdet publiceras snart

Medlingsinstitutet har bland annat i uppdrag att bevaka och analysera den internationella löneutvecklingen. I samband med att euroområdets faktiska löneutveckling för första kvartalet blir tillgänglig i mitten av juni publicerar vi en redovisning av denna här på www.mi.se.

Bakgrund och metod för den justerade indikatorn

Det finns fördelar och nackdelar med att tillfälliga utbetalningar ingår i statistiken över avtalade löneökningar. Alla utbetalningar, även tillfälliga, kan direkt påverka hushållens köpkraft, konsumtion och därmed den allmänna ekonomiska aktiviteten. Men det kan vara svårare att skönja utvecklingen av den genomsnittliga grundlönen per månad eller timme, det vill säga det fundamentala priset på arbete. Det kan i sig vara intressant för arbetsmarknadslägets koppling till löneutvecklingen. Vid kommande kvartal kan nämligen arbetsmarknadsläget vara minst lika starkt, medan den indikator som innehåller engångsbelopp faller tillbaka. Då är det av intresse att även förstå hur de avtalade lönerna ökar exklusive engångsbeloppen.

Idealt skulle en alternativ indikator publiceras från ECB där engångsbelopp är exkluderade i det underlag som samlas in från varje medlemsland innan statistiken vägas samman. Men eftersom detta inte görs skattas här istället ett statistiskt samband mellan de tyska engångsbeloppen och de totala avtalade löneökningarna i hela euroområdet. Som alltid finns osäkerheter sammankopplade med statistiska modeller.

Den justerade indikatorn bygger på en ekonometrisk skattning av ECB:s indikator som utöver tyska engångsutbetalningar beaktar inflationsförväntningar, arbetslösheten samt en autoregressiv term. Modellen tar sin utgångspunkt i perioden 2012 och framåt för att undvika störningar från finanskrisen. För att hantera eventuell uppkomst av autokorrelation har Newey-Wests standardfelanvänts i analysen.

*) Den senast internationellt jämförbara statistiken över faktiska löner inom EU publicerades den 18 mars och avser sista kvartalet 2021. Nästa utfall för första kvartalet 2022 kommer att publiceras den 16 juni.

**) Avtalsstatistiken kommer här från Bundesbank, vilken kan skilja sig något från tyska statistikmyndighetens (Destasis) statistik över centralt avtalade löneökningstakter.

Dokument:

Diagramunderlag kvartal 1 2022 (excel)

Kontakt:

Petter Hällberg, nationalekonom, 070-272 26 40