Så här har de svenska reallönerna utvecklats år för år från 1960 till 2022.

Reallöneförändring=nominell löneökningstakt – inflationstakt (KPI). Utvecklingen 2022 baseras på genomsnittet januari-augusti.
Källor: Medlingsinstitutet och SCB

Sverige i ett internationellt perspektiv

Jämför man utvecklingen i Sverige med andra länder, kan man säga att vi har rört oss från botten till toppen när det gäller reallöneökningar.

Under åren 1970-1995 ökade de svenska reallönerna måttligt eller inte alls. I de flesta andra länder steg däremot reallönerna under dessa år.

Blå linje avser Sverige. Grå linjer avser reallöner i olika länder där högsta till lägsta indexvärde 1995 uppnås i fallande ordning av Tyskland, Finland, Frankrike, Österrike, Italien, Danmark, Norge, Nederländerna, Storbritannien, USA och Kanada. Källor: Medlingsinstitutet, OECD, IMF och SCB

Under perioden 1995-2022 utvecklades de svenska reallönerna däremot snabbare än vad de gjorde i de flesta jämförbara länder.

Blå linje avser Sverige. Grå linjer avser reallöner i olika länder där högsta till lägsta indexvärde 2022 uppnås i fallande ordning av Norge, Finland, Storbritannien, USA, Kanada, Frankrike, Österrike, Tyskland, Danmark, Italien och Nederländerna. År 2022 baseras på värden under första halvåret. Källor: Medlingsinstitutet, OECD, IMF och SCB

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)