Löneökningstakten i hela ekonomin väntas uppgå till 3 procent i juni 2022 när statistiken blir definitiv. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Enligt den preliminära statistiken ökade lönerna i juni med 2,7 procent.

– Löneökningstakten har tilltagit i flera privata tjänstebranscher som exempelvis IT och även i servicebranscher som handel och restaurang, medan vi ser en lugnare utveckling i övriga delar av ekonomin, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Den sammanvägda löneökningstakten enligt kollektivavtalen uppgick till ca 1,9 procent i juni. De avtalade löneökningarna i de flesta kollektivavtal blir något lägre under 2022 än under 2021.

– De faktiska lönerna ökar något snabbare än före pandemin medan de avtalade löneökningarna är något lägre. Skillnaden mellan den faktiska och den avtalade löneökningstakten har därmed blivit större, säger Petter Hällberg.

Konsumentpriserna steg med 8,5 procent i juni. Inklusive ändrade boräntekostnader var inflationen 8,7 procent.

– Trots att lönerna ökade lite snabbare i juni var det inte med någon anmärkningsvärd takt om vi ser till perioden före pandemin. Den höga inflationstakten i juni innebar att löntagarnas reallöner minskade med hela 5,5 procent. Om man räknar in effekterna från boränteförändringar sjönk reallönen med 5,7 procent. Det är en kännbar urholkning av köpkraften, som nu är nere på 2015 års nivå, säger Petter Hällberg.

Om statistiken:

De siffror för löneökningarna som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter första utfall. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster. För många löntagare sker lönerevisionen vid en senare tidpunkt än vad löneavtalet föreskriver och ny lön betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. För de flesta löntagare är tidpunkten för lönerevision satt till april eller maj månad.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 3 procent för juni 2022. Enligt ett 90-procentigt konfidensintervall kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,8 och 3,2 procent. Prognoserna bygger delvis på statistik som framställdes under pandemin, då avtalstidpunkter och retroaktiva löner följde ett historiskt sett ovanligt mönster. Detta bidrar till att osäkerheten är ytterligare något förhöjd.

Den väntade definitiva löneökningstakten för månaderna april och maj 2022 har reviderats upp jämfört med föregående utfall t.o.m. maj 2022. Den definitiva löneökningstakten i april respektive maj väntas nu uppgå till 2,8 respektive 2,9 procent.

Dokument:

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. juni 2022 (pdf)

Länkar:

YouTube: Löneutvecklingen t.o.m. juni 2022

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)