Löneökningstakten i oktober 2022 kommer att uppgå till 2,9 procent när statistiken blir definitiv. Enligt preliminära siffror ökade lönerna med 2,7 procent under samma månad.

– En majoritet av de anställda hade lokala löneförhandlingar under våren och sedan dess har löneökningstakten varje månad legat nära genomsnittet på 2,9 procent. Den höga efterfrågan på arbetskraft skulle ha kunnat påverka löneökningstakten i positiv riktning under hösten jämfört med våren, men det verkar inte ha hänt i någon märkbar utsträckning, säger Petter Hällberg.

Januari-oktober var den genomsnittliga löneökningstakten i hela ekonomin 2,6 procent. I offentlig sektor har lönerna ökat med 2,2 procent, men det vägs upp av att lönerna i privat sektor har ökat med i genomsnitt 2,8 procent.

– Genomsnittslönen har ökat snabbare för tjänstemän än för arbetare i privat sektor de senaste åren, men i oktober väntas lönerna ha ökat med 3,2 procent för både arbetare och tjänstemän när statistiken blir definitiv. Genomsnittet för de senaste fem månaderna är också 3,2 procent för respektive grupp.

Inflationen i oktober uppgick till 9,3 procent, om ändrade boräntekostnader räknas bort. Därmed sjönk reallönerna med 6,4 procent jämfört med året innan. Räknas effekterna av boräntekostnader in, minskade reallönen med 8 procent.

– Samtidigt som priserna stigit kraftigt har lönerna utvecklats förhållandevis stabilt under de senaste åren i såväl Sverige som i de flesta andra europeiska länder. De positiva löneeffekter som man kan vänta sig av en stark konjunktur på arbetsmarknaden har balanserats av sänkta realinkomster och därmed en lägre efterfrågan. Att lönerna inte stigit lika dramatiskt som konsumentpriserna har dock gett förutsättningar för en fortsatt stigande sysselsättning, säger Petter Hällberg.

Dokument:

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. oktober 2022 (pdf)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Video: Löneutvecklingen t.o.m. oktober 2022 (YouTube)

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)