I april 2022 väntas löneökningstakten uppgå till 2,5 procent när statistiken blir definitiv. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Löneökningstakten tilltog därmed jämfört med månaderna januari – mars då den uppgick till i genomsnitt 2 procent. Enligt preliminär statistik ökade lönerna i april med 2,1 procent.

Som en följd av hur kollektivavtalen skrevs under pandemiåret 2020 har lönerna varit dämpade, men nu har en stor del av arbetskraften omförhandlat sina löner efter ett långt uppehåll. Men samtidigt som fler anställda nu får löneökningar är de senaste avtalade löneökningarna i kollektivavtalen generellt lägre än i avtalsperiodens början.

– Löneökningstakten i april ser ut att bli högre än under årets inledande tre månader och kan väntas tillta ytterligare i maj, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Under många år har lönerna ökat med i genomsnitt ca 2,5 procent vilket även väntas för april.

– Med tanke på att en ganska stor grupp anställda ännu inte omförhandlat sina löner och att lejonparten av avtalsvärdet redan betalats ut tidigare, var det ett starkare utfall än vad man kan tro. Fler lediga jobb på arbetsmarknaden och hög personalbrist verkar dock inte ha medfört någon kraftig generell stigning av löneökningstakten utifrån de siffror vi presenterar idag.

Den sammanvägda löneökningstakten enligt kollektivavtalen har varit omkring 1 procent sedan november 2021 men steg till ca 1,4 procent i april och kommer att öka till ca 1,9 procent i maj.

– Vi kan vänta oss att löneökningstakten kommer att tillta i maj enbart med hänvisning till hur de centrala kollektivavtalen är skrivna, men exakt hur mycket avgörs av de lokala löneförhandlingarna, säger Petter Hällberg.

Konsumentpriserna ökade med 6,4 procent i april.

– Detta innebär att reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 3,9 procent jämfört med samma månad förra året, säger Petter Hällberg.

I mars minskade reallönerna med 4 procent jämfört med mars förra året. Den årliga löneökningstakten var 0,4 procentenheter högre i april jämfört med i mars, men inflationen var samtidigt 0,3 procentenheter högre.

Om statistiken:

De siffror för löneökningarna som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter första utfall. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster. För många löntagare sker lönerevisionen vid en senare tidpunkt än vad löneavtalet föreskriver och ny lön betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. För de flesta löntagare är tidpunkten för lönerevision satt till april eller maj månad.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för april 2022. Enligt ett 90-procentigt konfidensintervall kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,4 och 2,7 procent. Till följd av det ovanliga avtalsläget under pandemin är osäkerheten ytterligare förhöjd. De prognostiserade revideringarna av statistiken väntas påverka såväl privat som offentlig sektor.

Länkar:

Tabeller, diagram och mer information rörande den senaste konjunkturlönestatistiken

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)