Lönerna ökade med 1,6 procent i december 2020 jämfört med samma period 2019, enligt den första preliminära statistiken.

– De uppmätta löneökningarna för december, och även november, är i hög grad preliminära och kommer med säkerhet att bli högre i kommande mätningar när retroaktiva lönehöjningar registreras för dessa månader. Sett till helåret 2020 väntas den nuvarande ökningstakten på 1,9 procent att revideras upp, men endast något. Det blir sannolikt det år med den lägsta löneökningstakt som vi har uppmätt, även om skillnaden inte är dramatisk i förhållande till vad vi såg för några år sedan, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Den första preliminära löneökningstakten uppmättes till 1,8 procent i näringslivet i december, medan motsvarande siffra var 1,3 procent i offentlig sektor. Båda siffrorna är för närvarande lägre än de centralt avtalade löneökningarna i respektive sektor.

– Situationen för lönebildningen var dramatisk 2020 med en försening av nya löneavtal på sju månader, vilket ledde till att löneökningstakten bromsade in. De nya avtal som tecknades i slutet av året innebär dock att löneökningstakten växlar upp igen. Ännu har dock inte alla berörda löntagare hunnit få lönerevision och det dröjer innan de nya lönerna som nu förhandlas fram lokalt dyker upp i statistiken, säger Petter Hällberg.

Genom att dra ifrån konsumentprisutvecklingen från löneökningarna får man ett mått på hur lönens köpkraft har utvecklas. Inflationen mätt med KPIF var endast 0,5 procent under 2020 och den reala löneutvecklingen kommer därmed att bli minst 1,4 procent, en klar ökning jämfört med åren innan.

Medlingsinstitutet använder normalt en statistisk modell för att skatta det definitiva utfallet av löneökningarna. Till följd av pandemin kan denna modell för närvarande inte tillämpas.

Se en presentation av statistiken på Youtube

Statistiken i siffror och diagram

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om lönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40