Medlingsinstitutet skriver i sitt svar att: ”Vi instämmer i de bedömningar som görs i dessa promemorior att reformen bör utvärderas och följas upp för att säkerställa att de nya systemen fungerar som avsett och att det är angeläget att sådant arbete görs i samverkan med arbetsmarknadens parter.”