Löneökningstakten i inledningen av 2021 var därmed ungefär densamma som helåret 2020, då lönerna ökade med 2,0 procent.

– De nya avtal som tecknats från och med november förra året har börjat göra avtryck på löneutvecklingen. De uppmätta löneökningarna till och med februari är preliminära och kommer med säkerhet att bli högre i kommande mätningar när mer retroaktiva lönehöjningar registrerats. Innan de nya avtalen var på plats var löneökningstakten omkring 1,5 procent, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Den första preliminära löneökningstakten hittills i år uppmättes till i genomsnitt 2,2 procent i näringslivet, medan motsvarande siffra var 1,6 procent i offentlig sektor. Båda siffrorna väntas öka med mer definitiv statistik.

– I offentlig sektor kommer lönerna öka mer från och med april, då det sker lönerevisioner för en stor andel anställda, medan nästa stora lönerevisionstillfälle inom näringslivet sker i april 2022. Pandemin har inneburit att revisionstillfällen, och därmed även löneökningstakter, kommer att vara i otakt mellan privat och offentlig sektor för en tid framöver, säger Petter Hällberg.

”Statistiken i näringslivet baseras på ett slumpmässigt draget urval. Den urvalsuppdatering som genomförs vid varje årsskifte medförde denna gång att löneökningstakten blev något högre för arbetare än den annars skulle blivit.” Medlingsinstitutet använder normalt en statistisk modell för att skatta det definitiva utfallet av löneökningarna. Till följd av pandemin kan denna modell för närvarande inte tillämpas.

Statistiken i siffror och diagram

Statistiken på fem minuter

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om lönestatistiken

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40