Löneökningstakten i inledningen av 2020 var därmed högre än helåret 2019, då lönerna ökade med 2,6 procent.

Den stigande löneökningstakten kunde framförallt noteras för januari och februari. Löneökningarna för enbart mars månad var 2,7 procent enligt bearbetningen. Även i näringslivet var motsvarade siffra för mars månad 2,7 procent medan den var 2,8 procent i offentlig sektor. Staten uppvisade en löneökningstakt med 2,9 procent i februari, men osäkerheten kring denna siffra är större än för övriga sektorer.

– Löneutvecklingen till och med mars 2020 avspeglar i huvudsak den ekonomiska utvecklingen och lönebildningen före coronakrisen. Den hastiga inbromsningen i ekonomin och att avtalsrörelsen sköts upp syns ännu inte i lönestatistiken. Först när vi får siffrorna för april månad kommer effekterna av detta kommer att bli tydliga, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

– Att den stora avtalsrörelsen är framflyttad till hösten 2020 medför i sig att löneutvecklingen från och med april sannolikhet kommer att dämpas, till dess att nya löneavtal har tecknats. Om många blir av med jobbet kan även det påverka löneläget och statistiken, säger Petter Hällberg.

Krisen har medfört att avtal om korttidsarbete slutits för ett stort antal löntagare. Det innebär att löntagarnas totala månadsinkomster minskar, men eftersom arbetstiden minskas betydligt mer än månadslönen ökar samtidigt lönen per arbetad timme kraftigt. Medlingsinstitutet avser dock att hålla dessa tillfälliga effekter på timlönen utanför konjunkturlönestatistiken. Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med mars 2020 publicerades på Statistiska centralbyråns webbplats den 29:e maj. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,8 procent för de tre första månaderna 2020. Den preliminära siffran för februari månad var 2,6 procent.

Statistiken i siffror och diagram

Porträtt på Petter Hällberg

Statistiker/nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om konjunkturlönestatistiken

Mobil: 070-272 26 40