Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med februari i år. Löneökningstakten i inledningen av 2020 var därmed högre än helåret 2019, då lönerna ökade med 2,6 procent.

Löneökningarna för enbart februari månad var även de 2,9 procent enligt bearbetningen. I näringslivet var motsvarade siffra för februari månad 3,0 procent och i offentlig sektor 2,8 procent. Staten uppvisade högst löneökningstakt med 3,1 procent i februari, men osäkerheten kring denna siffra är större än för övriga sektorer.

– Löneutvecklingen till och med februari 2020 avspeglar den ekonomiska utvecklingen före Corona-krisen. Den mycket kraftiga inbromsningen av svensk och internationell ekonomi som skett under våren syns ännu inte i lönestatistiken. Vi bedömer att effekterna kommer att bli tydliga först när vi får siffrorna för april månad, vilket sker i slutet av juni, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Eftersom den stora avtalsrörelsen är framflyttad till hösten 2020 kommer de flesta löntagare inte att få sin lön reviderad som planerat nu under våren. Detta medför att löneutvecklingen med stor sannolikhet att blir betydligt lägre framöver jämfört med början på året, åtminstone till dess att avtalsrörelsen kunnat genomföras.

– Det finns också en risk att statistiken kommer att påverkas av ett större bortfall bland de företag som ingår i urvalet. Hur det kommer att påverka statistiken är omöjligt att säga i dagsläget, men vi arbetar för att bibehålla kvaliteten, säger Valter Hultén.

De avtal om korttidspermittering som slutits under mars och april för ett stort antal löntagare innebär att lönen per arbetad timme blir högre än vad som gäller enligt ordinarie löneavtal, eftersom arbetstiden minskas med mer än månadslönen. Medlingsinstitutet avser dock att hålla dessa tillfälliga effekter på timlönen utanför konjunkturlönestatistiken.

Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med februari 2020 publicerades på Statistiska centralbyråns webbplats den 29:e april. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,8 procent för de två första månaderna 2020. Den preliminära siffran för februari månad var också 2,8 procent.

Se utvecklingen i siffror och diagram

Utredare/nationalekonom

Valter Hultén

Fråga mig om lönestatistiken

Telefon: 08-545 292 44
Mobil: 073-507 57 00