På grund av pandemins effekter har löneökningstakten dämpats påtagligt jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

– De långsamma löneökningar som vi har sett sedan april har främst varit en indirekt effekt av Coronakrisen, eftersom den årliga lönerevision som skulle ha ägt rum för en stor andel av de anställda uteblev i våras. För en majoritet av de anställda har det nu slutits nya avtal under hösten, men de nya löner som nu förhandlas fram lokalt kommer i regel att gälla från och med november eller december i år. Den historiskt sett låga löneökningstakt som vi har sett under april–oktober i år kan därmed väntas vända upp igen från och med nästa månad, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Enligt preliminära siffror uppgick löneökningstakten i hela ekonomin till 1,2 procent i oktober, medan motsvarande var 1,3 procent i näringslivet. I offentlig sektor var den preliminära löneökningstakten 0,9 procent. Den låga siffran i offentlig sektor beror på att den årliga löneökningstakten i staten uppmättes till 0 procent.

– Statistiken för statens löneökningstakt under oktober kommer att revideras upp rejält framöver. De nyligen tecknade kollektivavtalen inom den statliga sektorn innebär att en majoritet av de nya löner som förhandlas fram lokalt kommer att gälla från och med just oktober i år. Detta är dock inget som hunnit komma med på oktoberlönen, så under kommande månader väntas lokala förhandlingar leda till retroaktiva lönepåslag, säger Petter Hällberg.

I samband med krisen har avtal om korttidsarbete slutits för ett stort antal anställda. Det gör att den totala månadsinkomsten minskar för de löntagare som omfattas, men eftersom arbetstiden minskas betydligt mer än månadslönen ökar samtidigt lönen per arbetad timme kraftigt. Medlingsinstitutet håller dock dessa tillfälliga effekter på timlönen utanför konjunkturlönestatistiken.

Medlingsinstitutet använder normalt en statistisk modell för att skatta det definitiva utfallet av löneökningarna. Till följd av pandemin går denna modell inte att tillämpa från och med april 2020.

Se utvecklingen i diagram och siffror

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om löneutvecklingen

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40