Löneökningarna under inledningen av 2019 var därmed i linje med löneökningstakten under 2018 som även den uppmättes till 2,5 procent. Löneökningstakten för enbart februari månad var enligt bearbetningen 2,4 procent. I näringslivet ökade lönerna med 2,3 procent och i offentlig sektor med 2,8 procent denna månad.

– Löneutvecklingen i Sverige har varit cirka 2,5 procent per år sedan 2013 och de siffror vi presenterar i dag tyder inte på att löneökningstakten har tagit mera fart under inledningen av 2019. En stigande löneökningstakt är annars något man skulle kunna förvänta sig med tanke på att efterfrågan på arbetskraft är och har varit hög under några år. Samtidigt ligger löneökningarna på strax över 2 procent per år i många av de centrala avtalen som löper till och med våren 2020, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten justerad för den allmänna konsumentprisutvecklingen visar hur löntagarnas köpkraft utvecklas när lönerna stiger. Inflationen mätt med KPIF var 2,1 procent 2018 och lönerna ökade därmed realt med 0,4 procent. Under årets första två månader uppmättes den reala löneutvecklingen till 0,5 procent.

De siffror för löneökningarna som redovisas här är preliminära. De baseras på prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar upp statistikens tidigare revideringsmönster. För många löntagare på arbetsmarknaden sker lönerevisionen vid en senare tidpunkt än vad löneavtalet föreskriver och ny lön betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. För de flesta löntagare sker en årlig revision av lönen i april eller maj månad. Störst revidering sker därför normalt av månadsutfallen under det andra och tredje kvartalet. Inom staten ligger dock revisionstidpunkten i de flesta fall i oktober månad och revideringarna i denna sektor brukar därför vara stora det fjärde kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med februari 2019, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 april. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,3 procent för de första två månaderna 2019. Den preliminära siffran för februari månad var också den 2,3 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för perioden januari–februari 2019. Enligt ett 90-procentigt konfidensintervall kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,3 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken väntas påverka såväl privat som offentlig sektor.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44