En stor del av skillnaden beror på olikheter mellan könen när det gäller till exempel vilka yrken man arbetar i, ålder och utbildning. Tar man hänsyn till sådana mätbara faktorer återstår en oförklarad skillnad på 4,4 procent.

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

– Kvinnornas löner har stigit med i genomsnitt 3,6 procent per år sedan 2005. Männens har stigit med i genomsnitt 2,9 procent per år under samma period, säger John Ekberg.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2018 och visar att genomsnittslönen i Sverige detta år var 34 600 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 46 400 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 600 kronor.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden som går mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Fler kvinnor får också chefsuppdrag. Det är viktiga delförklaringar till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg.

I rapporten studeras också pendling, lön och kön. Det visar sig bland annat att män pendlar längre än kvinnor, högutbildade längre än lågutbildade och heltidsarbetande längre än deltidsarbetande liksom att det finns en samvariation mellan pendlingsavstånd och lönenivå.

Mer information

John Ekberg
Statistikansvarig
08-545 292 42