I den proposition som föregick inrättandet av Medlingsinstitutet framgår vad som kännetecknar en väl fungerande lönebildning.

En väl fungerande lönebildning

  • tar sin utgångspunkt i den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll
  • kombinerar ökad reallön med en hög sysselsättningsgrad
  • medför få arbetsmarknadskonflikter
  • möjliggör relativa löneförändringar
  • bidrar till det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning genom samtal och möten med arbetsmarknadens parter, bland annat om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medlingsinstitutet anordnar också seminarier och konferenser samt tar fram analyser och rapporter som rör lönebildning. Medlingsinstitutet ska vidare tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll.

Även medlarna har i uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning. Det innebär att de inte kan medverka till avtal som äventyrar Medlingsinstitutets uppdrag.

Dokument:

Den svenska modellen och Medlingsinstitutet (pdf)