En väl fungerande lönebildning

  • tar sin utgångspunkt i den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll
  • kombinerar ökad reallön med en hög sysselsättningsgrad
  • medför få arbetsmarknadskonflikter
  • möjliggör relativa löneförändringar
  • bidrar till det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning genom samtal och möten med arbetsmarknadens parter, bland annat om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Vi ordnar också seminarier och konferenser samt publicerar rapporter som behandlar lönebildning. Det är också vår uppgift att tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll.

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet utser medlare i förhandlingar om kollektivavtal. I tvister mellan förbundsparter, det vill säga när en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund förhandlar om kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor, utses så kallade särskilda medlare. Medlingsinstitutet har ett trettiotal personer, som är beredda att åta sig uppdrag som särskilda medlare, till sitt förfogande.

För lokala tvister om kollektivavtal har Medlingsinstitutet fyra fasta medlare. De förordnas på ett år och ansvarar för varsitt geografiskt område. I första hand medlar de i tvister när en facklig organisation kräver kollektivavtal (så kallade hängavtal) med en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation.

Även medlarna har i uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning. Det innebär att de inte kan medverka till avtal som äventyrar Medlingsinstitutets uppdrag.

Officiell lönestatistik

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Själva statistikproduktionen sköts på Medlingsinstitutets uppdrag av SCB. Materialet bearbetas, analyseras och publiceras av oss. I statistiken ingår den månadsvisa konjunkturlönestatistiken som mäter löneökningstakten för ekonomin, men också uppdelad i sektorer och branscher; den årsvisa lönestrukturstatistiken som ligger till grund för analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män samt statistik som samlas in på uppdrag av den europeiska statistikmyndigheten Eurostat.

Medlingsinstitutet har också i uppdrag att dels analysera löneutvecklingen från ett jämställdhetsperspektiv, dels att vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamheten på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så att de främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Medlingsinstitutet ska i detta arbete samråda med Diskrimineringsombudsmannen. 

Följande dokument styr vilket arbete myndigheten ska göra:

Vår instruktion

Instruktionen beskriver vårt ansvar och vårt mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra.

Instruktion för Medlingsinstitutet (riksdagen.se)

MBL

Bestämmelser om Medlingsinstitutets uppgifter finns i medbestämmandelagen, MBL.

MBL (riksdagen.se)

Förordning om medling i arbetstvister

Bestämmelser om medling finns också i förordningen om medling i arbetstvister.

Förordning om medling i arbetstvister (riksdagen.se)

Regleringsbrev

Varje år får vi även regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har, hur mycket pengar vi får och hur pengarna ska användas.

Regleringsbrev 2023 (esv.se)

Uppdrag

I juni 2022 fick Medlingsinstitutet i uppdrag av regeringen att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster.

Uppdrag att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster (regeringen.se)

Årsredovisning

I årsredovisningen finns information om Medlingsinstitutets verksamhet, resultat och ekonomi.

Medlingsinstitutets årsredovisning för 2022 (pdf, 662 kb)

Insynsrådet

Medlingsinstitutet har ett insynsråd vars huvudsakliga uppgift är att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådets ledamöter förordnas för två år och är under 2023:

  • Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör och tidigare vice riksbankschef och statssekreterare på Finansdepartementet.
  • Åsa Kjellberg Kahn, medlare och bland annat tidigare förhandlingschef för Installatörsföretagen
  • Jonas Malmberg, justitieråd i Högsta domstolen, tidigare professor i arbetsrätt vid Uppsala universitet och ordförande i Arbetsdomstolen.
  • Erland Olauson, ordförande för de opartiska ordförandena inom industrin och tidigare bland annat LO:s avtalssekreterare.