Medlingsinstitutets ansvar omfattar den svenska konjunkturlönestatistiken och lönestrukturstatistiken samt leverans av uppgifter till EU:s statistikbyrå Eurostats olika insamlingar av lönestatistik.

Den nationella löne- och arbetskostnadsstatistiken produceras av SCB och publiceras på dess webbplats. EU-statistiken produceras och levereras av SCB till Eurostat.

Medlingsinstitutet publicerar bearbetningar av den officiella lönestatistiken. Det kan vara såväl hela rapporter som enstaka tabeller. Sådana beräkningar omfattas inte av samma formella krav och publiceras inte under beteckningen Sveriges officiella statistik.

Medlingsinstitutet publicerar även statistik över annat än löner, till exempel arbetsdagar som förlorats på grund av arbetskonflikter. Den statistiken ingår inte i den officiella statistiken, men ligger till grund för årlig rapportering till FN-organet International Labour Organization (ILO).

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Medlingsinstitutet är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom området Löner och arbetskostnader. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

alt=""

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: www.scb.se/sos

Länkar:

Publiceringsplan för all officiell statistik på SCB:s webbplats

Medlingsinstitutets konfliktstatistik

Eurostat

International Labour Organization

Kontaktperson:

Foto på Peter Beijron utredare Medlingsinstitutet

Peter Beijron

Utredare

   08-545 292 44  |  073-507 57 00