Ett vedertaget mått för att mäta lönespridning är att beräkna kvoten mellan de högsta och de lägsta lönerna, vanligen mellan den 90:e och 10:e percentilen (P90/P10). En percentilkvot med värdet två (P90/P10=2) innebär att lönen bland den tiondel av löntagarna som har högst lön är minst dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst.

Så här såg lönespridningen ut 2022:

KönMedianPercentil 10Percentil 90Spridning
Män35 50025 600 59 3002,32
Kvinnor33 00024 60050 3002,04
Båda34 20025 00055 0002,20

Diagrammet här nedanför visar hur lönerna fördelade sig i Sverige år 2022. Median och percentilerna 10 och 90 är utmärkta. I stapeln längst till höger är av diagramtekniska skäl alla löner över 80 000 kronor samlade.

Lönefördelning år 2022

År 2022 var lönen för de högst avlönade 2,2 gånger högre än lönen för de lägst avlönade. I ett internationellt perspektiv har Sverige en relativt låg lönespridning. Sverige tillhör, tillsammans med Italien, Belgien och de övriga nordiska länderna, gruppen av länder med lägst lönespridning inom OECD. Bland länder med högre lönespridning kan nämnas Tyskland och Storbritannien där kvoten är drygt 3 och USA med en kvot på cirka 5.

Diagrammet nedanför visar de senaste årens lönespridning i form av percentilkvoter. Sedan år 2011 kan en svag uppgång urskiljas; kvoten har ökat från 2,04 till 2,20 år 2022.

Lönespridningen bland kvinnor och män över tid
Lönespridning till år 2022

Lönespridningen har ökat mer bland kvinnor än bland män sedan 2005. Den utvecklingen kan troligen till stor del förklaras av minskad yrkessegregering – allt fler kvinnor finns i högre avlönade yrken, som till exempel chefsyrken.

Kontaktperson:

Foto på Peter Beijron utredare Medlingsinstitutet

Peter Beijron

Utredare

   08-545 292 44  |  073-507 57 00