2023

Genomförande av minimilönedirektivet (SOU 2023:36) (pdf)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU:s arbetsmarknadsstatistik om företag och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 450/2003 och (EG) nr 453/2008 (pdf)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM(2023) 402 (pdf)

Upphävande av ILO-konventioner (pdf)

Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (SOU 2023:12) (pdf)

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (Ju2023/00106) (pdf)

Fler veckor med omställningsstudiestöd för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29) (pdf)

2021

2020