Att lönebildningen fungerar väl är av central betydelse för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige. Lönebildningen påverkar i stor utsträckning pris- ochkostnadsutvecklingen och därmed sysselsättningen. I den proposition som föregick inrättandet av Medlingsinstitutet framgår vad som kännetecknar en väl fungerande lönebildning.

En väl fungerande lönebildning

  • tar sin utgångspunkt i den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll
  • kombinerar ökad reallön med en hög sysselsättningsgrad
  • medför få arbetsmarknadskonflikter
  • möjliggör relativa löneförändringar
  • bidrar till det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning genom samtal och möten med arbetsmarknadens parter, bland annat om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medlingsinstitutet anordnar också seminarier och konferenser samt ger ut trycksaker och rapporter som behandlar lönebildning. Medlingsinstitutet ska vidare tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll.

Även medlarna har i uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning. Det innebär att de inte kan medverka till avtal som äventyrar Medlingsinstitutets uppdrag.

Medling

Medlingsinstitutet utser medlare i förhandlingar om kollektivavtal.

I tvister mellan förbundsparter, det vill säga när en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund förhandlar om kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor, utses så kallade särskilda medlare. Medlingsinstitutet har ett trettiotal personer, som är beredda att åta sig uppdrag som särskilda medlare, till sitt förfogande. Många av dem har tidigare varit förhandlingschefer eller motsvarande hos arbetsmarknadens parter.

Medlarnas uppgift är att försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna och bevara arbetsfreden. Med det kan inte ske till vilket pris som helst, medlarna ska också verka för avtal som är förenliga med en väl fungerande lönebildning.

Medlingsinstitutet tillsätter som regel två medlare för varje uppdrag. I större tvister kan tre medlare utses. Varje gång medlare utses skickas ett pressmeddelande ut.

För lokala tvister om kollektivavtal har Medlingsinstitutet fyra fasta medlare. De förordnas på ett år och ansvarar för varsitt geografiskt område. I första hand medlar de i tvister när en facklig organisation kräver kollektivavtal (så kallade hängavtal) med en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation.

Lönestatistiken

En stor del av Medlingsinstitutets verksamhet utgörs av lönestatistiken. Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Själva statistikproduktionen sköts på Medlingsinstitutets uppdrag av Statistiska centralbyrån. Materialet bearbetas, analyseras och publiceras av Medlingsinstitutet.

Statistiken kan delas in i tre grenar:

  1. Den månadsvisa konjunkturlönestatistiken som mäter löneökningstakten för ekonomin, men också uppdelad i sektorer och branscher
  2. Den årsvisa lönestrukturstatistiken vilken bland annat ligger till grund för analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män.
  3. EU-statistiken som är den statistik som samlas in på uppdrag av den europeiska statistikmyndigheten Eurostat.

Jämställdhet

Medlingsinstitutets uppdrag när det gäller jämställdhet framgår av myndighetens instruktion. Uppdraget är dels att analysera löneutvecklingen från ett jämställdhetsperspektiv, dels att vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamheten på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så att de främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Institutet ska i detta arbete samråda med Diskrimineringsombudsmannen. 

Insynsrådet

Medlingsinstitutets har ett insynsråd vars huvudsakliga uppgift är att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådets ordförande är generaldirektören.

Insynsrådet består av fyra ledamöter:
Cecilia Hermansson, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och tidigare chefekonom i Swedbankkoncernen.
Erland Olauson, verkställande ledamot för de opartiska ordförandena inom industrin och tidigare bland annat LO:s avtalssekreterare.
Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen, tidigare professor i arbetsrätt vid Uppsala universitet.
Gunilla Runnquist, bland annat tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.

Läs årsrapporten

Årsrapporten beskriver arbetsmarknaden, Medlingsinstitutet och året som gått.

Årsrapport för 2019