– Personalbrist och olika lönesatsningar på enskilda yrken är två av de faktorer som ligger bakom att flera yrken höjt sin genomsnittslön mer än andra, säger Petter Hällberg som är nationalekonom och statistiker på Medlingsinstitutet.

Bland de yrken där löneökningstakten har varit högre än genomsnittet på arbetsmarknaden finns både manligt och kvinnligt dominerade. Men eftersom de yrken som har flest anställda ofta är kvinnodominerade har det bidragit till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat när dessa yrken ökat sina löner mer än genomsnittet.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där relativlöneförändringar under tiden 2014 till 2017 skulle kartläggas och dessutom analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten visar att sådana förändringar som skett i löneläge bland annat har gynnat kvinnligt dominerade yrken som sjuksköterskor, lärare och undersköterskor.

Yrken med krav på högre utbildning har allmänt sett ökat sina löner mer än andra och i många av dessa yrken är andelen kvinnor hög. Yrken där det inte krävs högre utbildning har på motsvarande sätt haft en långsammare löneutveckling. I dessa yrken är andelen kvinnor ofta mindre och dessutom minskande.

De yrken som har lägst genomsnittslöner på den svenska arbetsmarknaden är i många fall dominerade av kvinnor och den könsuppdelade arbetsmarknaden där kvinnor och män i stor utsträckning finns i olika yrken är den viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan kvinnor och män. I rapporten undersöks också om en förändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

– Det är en kort tid att dra slutsatser ifrån, men med de data vi har går det inte att se något sådant samband, säger Petter Hällberg.

– Sammantaget är slutsatsen att den lönebildningsmodell vi har inte verkar stå i vägen för förändringar när det gäller yrkens inbördes löneläge