Löneökningstakten för september månad var enligt bearbetningen 2,5 procent. I näringslivet ökade lönerna med 2,4 procent och i offentlig sektor med 2,6 procent i september.

– Högkonjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna. Tittar man isolerat på näringslivet har löneökningstakten visserligen ökat en del sedan förra året. Men i kommuner och landsting har löneökningstakten i stället dämpats något den senaste tiden, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

De uppmätta löneökningarna i offentlig sektor lyftes tillfälligt förra året av satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner. Inbromsningen i löneökningarna den senaste tiden påverkas av att effekterna av dessa satsningar nu klingat av. Därutöver bidrar det försenade läraravtalet, som blev klart i slutet av september, till att lärare får sina löner reviderade relativt sent under året eller rent av nästa år. Löneökningarna i kommunerna kan därmed komma att bli något högre än vad modellberäkningen visar.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på de preliminära utfallen och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen enligt avtalen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Siffrorna revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med september i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 november. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första nio månader. Den preliminära siffran för september månad var 2,3 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för perioden januari–september. Med 90 procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44