Löneökningstakten för oktober månad var enligt bearbetningen 2,4 procent. I näringslivet ökade lönerna med 2,3 procent och i offentlig sektor med 2,6 procent denna månad.

– Högkonjunkturen har inte gjort något större avtryck på löneökningstakten i den svenska ekonomin. Tittar man isolerat på näringslivet har löneökningstakten visserligen tilltagit lite grand sedan förra året. Men i kommuner och landsting har löneökningstakten i stället dämpats något den senaste tiden, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

De uppmätta löneökningarna i offentlig sektor lyftes tillfälligt förra året av satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner. Inbromsningen i löneökningarna den senaste tiden påverkas av att effekterna av dessa satsningar nu klingat av. Därutöver bidrar det försenade läraravtalet, som blev klart i slutet av september, till att lärare får sina löner reviderade relativt sent under året eller rent av nästa år. Löneökningarna i kommunerna kan därmed komma att bli något högre än vad Medlingsinstitutets modellberäkning visar.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfallen och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger enligt avtalen den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. Inom staten ligger dock revisionstidpunkten för de flesta i oktober månad. För många löntagare sker dock revisionen de facto vid en senare tidpunkt och lönehöjningen betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Siffrorna revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet. För statens del brukar revideringarna vara stora det fjärde kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med oktober i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 21 december. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för årets första tio månader. Den preliminära siffran för oktober månad var 2,3 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för perioden januari–oktober. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,6 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.

Mer information:

Valter Hultén, Medlingsinstitutet

Telefon: 08-545 292 44