Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april-november visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,6 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet.

– Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet. Vi vet att särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har ännu inte visat sig lika tydligt i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,3 procent under perioden april–november jämfört med samma period förra året. Det är något högre än löneökningarna enligt de centrala avtalen men jämförbart med löneutvecklingen i näringslivet under helåret 2016.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på tidigare revideringsmönster. Från att det första månadsutfallet publiceras revideras normalt statistiken upp under en 12-månadersperiod. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar betalas ut i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med november månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 januari. De preliminära siffrorna för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,1 procent för november månad och 2,4 procent i genomsnitt för perioden april-november.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent perioden april-november. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. Revideringarna förväntas framför allt påverka de hittills uppmätta siffrorna i offentlig sektor, men till viss del också näringslivet.