Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i offentlig sektor, speciellt i kommunsektor. Sedan slutet av förra året har löneökningarna i näringslivet tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpats. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, låg i genomsnitt på 2,6 procent under det första kvartalet 2018, vilket är ganska nära utvecklingen i näringslivet.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den tudelade löneutveckling vi sett 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig även i näringslivets löneutveckling, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med mars månad i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 maj. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för det första kvartalet, vilket är något över genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,7 procent för det första kvartalet 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor, men främst staten, där nya löneavtal gäller från oktober 2017.