Löneökningstakten för juli månad var enligt bearbetningen 2,5 procent både i näringslivet och i ekonomin som helhet.

– Den starka svenska konjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna på arbetsmarknaden som helhet. Det finns dock vissa skillnader mellan olika delar av ekonomin. I kommuner och landsting har löneökningstakten dämpats den senaste tiden. Tittar man isolerat på näringslivet har löneökningstakten istället tilltagit något sedan förra året, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Dämpade löneökningar i offentlig sektor förklaras till stor del av att effekterna från tidigare satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner har klingat av. Vidare innebär det kraftigt försenade läraravtalet, som blev klart i slutet av september, att inga lönerevisioner ännu har kunnat genomföras för denna grupp.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatsiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Statistiken revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juli i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 1 oktober. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första sju månader. Den preliminära siffran för juli månad var 2,2 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för årets första sju månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.