Löneökningstakten för augusti månad var enligt bearbetningen 2,4 procent i näringslivet. För offentlig sektor och i ekonomin som helhet var motsvarande siffra 2,5 procent. Löneökningarna i år är därmed något högre jämfört med helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

– Högkonjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna. Tittar man isolerat på näringslivet har löneökningstakten visserligen tilltagit en del sedan förra året. Men i kommuner och landsting har löneökningstakten i stället dämpats något den senaste tiden, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

De uppmätta löneökningarna i offentlig sektor påverkades förra året av olika satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner, vilket tillfälligt drev upp löneökningstakten. Inbromsningen i löneökningarna den senaste tiden påverkas av att påverkan från dessa satsningar nu klingat av. Därutöver bidrar det försenade läraravtalet, som blev klart i slutet av september, till att lärare får sina löner reviderade relativt sent under året. Löneökningarna i kommunerna kan därmed komma att bli något högre än vad modellberäkningen visar.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på de preliminära utfallen och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen enligt avtalen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatsiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Statistiken revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med augusti i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 oktober. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första åtta månader. Den preliminära siffran för augusti månad var 2,2 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för årets första åtta månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.