Siffran för april påverkas negativt av att påsken inföll under delvis olika månader 2017 och 2018. Siffran för mars månad påverkades istället positivt av påsken. Ett medelvärde för löneökningstakten i mars och april neutraliserar påskens effekter. Lönerna ökade under dessa månader med i genomsnitt 2,6 procent. Det är också genomsnittet för årets första fyra månader.

Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i offentlig sektor, speciellt i den kommunala sektorn. Sedan slutet av förra året har löneökningarna i näringslivet tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpas. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, var i genomsnitt 2,8 procent under de första fyra månaderna 2018. Detta är ganska nära utvecklingen i näringslivet, där löneökningarna var 2,6 procent under samma period.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den tudelade löneutveckling vi såg 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig även i näringslivets löneutveckling, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månaderna under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med april månad i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 juni. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för de första fyra månaderna, vilket är något högre än genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för de första fyra månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor, då många nya löneavtal gäller från och med april.