– Den starka svenska konjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna på arbetsmarknaden som helhet. Det finns dock vissa skillnader mellan olika delar av ekonomin. I kommuner och landsting har löneökningstakten dämpats den senaste tiden. Tittar man isolerat på näringslivet finns vissa tendenser till att löneökningstakten har tilltagit sedan förra året, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Att löneökningarna har dämpats i offentlig sektor förklaras till stor del av att effekten på löneökningstakten från tidigare satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner har klingat av. Samtidigt pågår utdragna förhandlingar om ett nytt läraravtal, vilket håller tillbaka den uppmätta löneutvecklingen i främst kommunerna till dess att ett nytt avtal finns på plats och nya löner kan betalas ut.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatsiken bokförs lönen på de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden, i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker normalt av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

– Bedömningen är att ungefär hälften av de förväntade retroaktiva utbetalningarna redan är medräknade i de utfall vi har i nuläget. De ytterligare retroaktiva utbetalningarna väntas bidra med cirka en tiondels procentenhet till löneökningstakten för det första halvåret 2018, säger Valter Hultén.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juni i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 augusti. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första sex månader. Samma preliminära siffra gäller för juni månad.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för de första sex månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.