Lönerna i offentlig sektor ökade snabbare än i näringslivet. Det gäller framför allt i kommunerna där lönerna beräknas ha ökat med 3,4 procent 2017.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt bidrar demografiska faktorer till att efterfrågan på arbetskraft generellt sett är mycket stor i både kommuner och landsting, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har dock ännu inte visat sig i särskilt stor utsträckning i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,2 procent under 2017, vilket inte är någon uppväxling jämfört med 2016.

– Löneutvecklingen i omvärlden har inte heller tilltagit, trots en stark återhämtning av konjunkturen i många länder. I ett internationellt perspektiv har ändå löneökningarna i Sverige de senaste två åren varit förhållandevis höga och jämförbara med bland annat Tyskland och USA, som tillhör de länder som just nu har ett starkt konjunkturläge, säger Valter Hultén.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken normalt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 februari. De preliminära siffrorna för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för december månad och 2,4 procent för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för helåret 2017. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. De återstående revideringarna förväntas nästan uteslutande påverka de hittills uppmätta siffrorna för offentlig sektor.