En stor del av skillnaden beror på olikheter mellan könen när det gäller till exempel vilka yrken man arbetar i, ålder och utbildning. Tar man hänsyn till sådana mätbara faktorer återstår en oförklarad skillnad på 4,3 procent.

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

– I alla åldersgrupper närmar sig kvinnornas löner männens.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2017 och visar att genomsnittslönen detta år var 33 700 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 45 100 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 000 kronor.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Det är en delförklaring till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg.

Två andra orsaker till att löneskillnaden minskar undersöks närmare i rapporten. En sådan orsak är att andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat mer bland kvinnor än män. Den andra orsaken är att fler kvinnor blir chefer. Det kan vara en bidragande orsak till att lönen för kvinnor som är över 45 år närmar sig männens löner snabbare än i andra åldersgrupper.

Mer information:

John Ekberg
Statistikansvarig
08-545 292 42