– Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet. Vi vet att särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har ännu inte visat sig lika tydligt i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,3 procent under perioden april–oktober jämfört med samma period förra året. Det är något högre än löneökningarna enligt de centrala avtalen men jämförbart med löneutvecklingen i näringslivet under helåret 2016.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på tidigare revideringsmönster. Från det första preliminära utfallet revideras statistiken regelmässigt upp under 12 månader. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med oktober månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 december 2017. Den preliminära statistiken för oktober månad visar i nuläget löneökningar på 2,0 procent i ekonomin som helhet.

För perioden april–oktober visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,3 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,7 procent för denna period. Med 90 procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent. Revideringarna förväntas påverka de hittills uppmätta siffrorna i både näringslivet och offentlig sektor.