Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första fyra månader beräknas till 2,5 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,2 procent.

Samtliga siffror är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv.

– Det ser ut som att löneökningstakten tilltog i april, som är den första utfallsmånaden med avtal som förhandlats i årets avtalsrörelse, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Osäkerheten i denna prognos är dock större än normalt, eftersom det ännu saknas många retroaktiva löneutbetalningar. Det preliminära utfallet för april visar i nuläget på löneökningar på 1,9 procent, men april är den månad som normalt revideras mest från första till sista utfall.

– Om en eller två månader vet vi bättre om denna bild står sig, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos bygger på Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med april månad, som publicerat på Statistiska centralbyråns webbplats den 30 juni.

Löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp och löneökningstakten för helåret 2016 ser ut att landa på 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Retroaktiva löneutbetalningar påverkar lönestatistiken allt eftersom de rapporteras in. Störst revideringar sker normalt av siffrorna under andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av hur mycket de nuvarande preliminära utfallen kommer att revideras ytterligare innan de blir definitiva.

För januari­–april visar den preliminära statistiken i nuläget på en löneökningstakt på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för dessa månader. Men 90-procens sannolikhet kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De förväntade revideringarna kommer att påverka de hittills uppmätta siffrorna för både offentlig sektor och näringsliv.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44