– Mycket tyder på att löneökningstakten tilltog något under det andra kvartalet i år. Tydligast är detta för kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Osäkerheten i Medlingsinstitutens prognos är dock större än normalt, eftersom en hel del retroaktiva löneutbetalningar ännu inte hunnit rapporteras in. Den preliminära statistiken för juni månad visar i nuläget löneökningar på 1,8 procent.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, främst i offentlig sektor. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft generellt sett stor. De flesta bedömare räknar med att löneökningstakten ska stiga till följd av den starka konjunkturen, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juni månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 augusti.

Konjunkturlönestatistiken revideras upp fortlöpande. Retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av återstående revideringar av nuvarande preliminära utfall.

För perioden januari­–juni visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för dessa månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna kommer att påverka de hittills uppmätta siffrorna för både offentlig sektor och näringsliv. Löneökningstakten för helåret 2016 var 2,4 procent i ekonomin som helhet.