För hela perioden från januari till och med november 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i ekonomin som helhet till i genomsnitt till 2,3 procent, jämfört med samma period 2015. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Månadsutfallen blir definitiva först efter 12 månader. Under stora avtalsår som 2016 brukar lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför revideringarna då är större än andra år.

Utifrån bland annat information från kollektivavtal och storleken på tidigare revideringar gör Medlingsinstitutet en beräkning för hur mycket statistiken kommer att revideras ytterligare innan den blir definitiv. Modellberäkningar av detta slag är alltid behäftade med viss osäkerhet.

– Vi räknar med att löneutvecklingen under de första elva månaderna 2016 landar på 2,4 procent i ekonomin som helhet, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas främst påverka löneökningarna för anställda i kommunerna och staten. För kommunerna innebär det löneökningar upp mot i genomsnitt 3 procent under dessa månader, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första elva månaderna ser ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 januari.