Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första tre månader beräknas även den till 2,4 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,0 procent. Samtliga siffror är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv.

– Löneökningstakten i kommunerna har tagit fart det senaste halvåret och låg i genomsnitt på 3,7 procent under årets första tre månader. Troligen bidrar regeringens satsningar på lärarlöner och parternas satsningar på undersköterskornas löner till den jämförelsevis höga löneökningstakten, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Konjunkturlönestatistiken för helåret 2016 är fortfarande preliminär, men kommer sannolikt inte att revideras ytterligare.

– Löneökningstakten förra året ser ut att landa på 2,4 procent i ekonomin som helhet. Därmed ökade lönerna endast marginellt mer än vad som gavs av de centrala avtalen. Justerat för inflationen enligt KPI låg den reala löneökningen trots det på 1,4 procent, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets beräkningar bygger på Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med mars månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 maj.

Löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp. Retroaktiva löneutbetalningar påverkar lönestatistiken allt eftersom de rapporteras in. Störst revideringar sker normalt av siffrorna under första och andra kvartalet, eftersom många lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av hur mycket de nuvarande preliminära utfallen kommer att revideras ytterligare innan de blir definitiva.

För januari­–mars visar den preliminära statistiken i nuläget på en löneökningstakt på 2,3 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,4 procent för dessa månader. Ett 90-procentigt sannolikhetsintervall ger en genomsnittlig löneökningstakt på mellan 2,3 och 2,6 procent. Revideringarna för januari-mars väntas nästan uteslutande påverka staten, där nya avtal gäller från första oktober förra året.