– Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter, säger John Ekberg som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2016 och visar att genomsnittslönen detta år var 32 800 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 44 100 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 25 300 kronor.

Tar man hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.

– Den viktigaste förklarande faktorn till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

Del två av rapporten är en fördjupning som studerar om det finns ett samband mellan sammanlagd arbetad tid och löneskillnad. Kvinnors inkomst är lägre än mäns vilket beror på lägre lön, men också på att kvinnor i genomsnitt arbetar färre timmar.

– Att jämföra sammanlagd arbetad tid och löneskillnadens utveckling med hjälp av lönestrukturstatistiken är ett nytt angreppssätt, säger John Ekberg.

– Det finns en samvariation i den grupp vi har studerat som skulle kunna tyda på att närvaron på jobbet med tiden påverkar löneutvecklingen och att det bidrar till löneskillnaden mellan könen. Men faktorer som yrke och karriär påverkar åt samma håll och resultaten visar att sambanden är mycket komplexa.