– Löneökningstakten år 2016 ser därmed ut att hamna på ungefär samma nivå som 2015, säger Valter Hultén som är ansvarig för makroekonomisk analys hos Medlingsinstitutet.

Utifrån bland annat information från kollektivavtal och storleken på tidigare revideringar beräknar Medlingsinstitutet hur mycket statistiken kommer att revideras ytterligare innan den blir definitiv.

– Vi räknar med att löneutvecklingen för helåret 2016 landar på 2,4 procent i ekonomin som helhet, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas främst påverka siffrorna för staten, där nya avtal gäller från första oktober förra året. Modellberäkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Månadsutfallen blir definitiva först efter 12 månader. Under stora avtalsår som 2016 brukar lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året. Revideringarna av statistiken blir då vanligen större och påverkar dessutom statistiken under en längre tid jämfört med andra år.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 februari.