När en part i en arbetstvist varslar motparten ska varslet samtidigt lämnas till Medlingsinstitutet. Varsel ska lämnas minst sju arbetsdagar i förväg. Tiden räknas från och med det klockslag varslet lämnas. Varsel kan skickas med e-post (info@mi.se) till Medlingsinstitutet eller lämnas med post eller bud.

Om Medlingsinstitutet fått kännedom om en arbetstvist som har medfört eller som hotar att medföra stridsåtgärd, kan medlare utses att medla i tvisten även utan parternas samtycke.

Medlingsinstitutets uppgifter och befogenheter

Bestämmelser om Medlingsinstitutets uppgifter finns i medbestämmandelagen och i förordningen med instruktion för Medlingsinstitutet. Bestämmelser om medling finns också i förordningen om medling i arbetstvister.

Medlingsinstitutet har enligt medbestämmandelagen två övergripande uppgifter. Den ena är att ansvara för medlingsverksamheten i arbetstvister, den andra att verka för en väl fungerande lönebildning. I dessa båda uppgifter ligger att Medlingsinstitutet genom överläggningar med parterna eller på annat sätt håller sig informerat om kommande eller pågående avtalsförhandlingar. Medlingsinstitutet ska också ge råd och upplysningar till parterna på arbetsmarknaden om förhandlingar och kollektivavtal.

Gemensam begäran om medling

Om parterna som förhandlar om kollektivavtal samtycker kan Medlingsinstitutet utse förhandlingsledare eller medlare att medverka i förhandlingarna. I praktiken går det till så att den ena parten eller parterna gemensamt önskar hjälp i förhandlingarna och vänder sig till Medlingsinstitutet för att få en förhandlingsledare eller medlare utsedd. Skulle en part motsätta sig motpartens begäran är Medlingsinstitutet förhindrat att utse förhandlingsledare eller medlare.

Tvångsmedling

Om Medlingsinstitutet bedömer att det finns risk för stridsåtgärder eller om stridsåtgärder redan har påbörjats, får Medlingsinstitutet utse medlare utan parternas samtycke. I praktiken motsätter sig parterna inte medling när ett varsel har lagts.

Undantag för parter med förhandlingsavtal

Parter som har träffat förhandlingsavtal är undantagna från reglerna om tvångsmedling och Medlingsinstitutet tillsätter inte medlare i sådana förhandlingar. Förutsättningen är att parterna har anmält avtalet till Medlingsinstitutet och att Medlingsinstitutet har registrerat det. Ett avtal om förhandlingsordning ska innehålla tidsplaner för förhandlingar, tidsramar och regler för tillsättning av medlare, regler om medlares befogenheter och regler om uppsägning av avtalet. Skälet till att parter med förhandlingsavtal är undantagna tvångsmedling är att de inte ska behöva bli bundna av dubbla system.

Det finns för närvarande 14 registrerade förhandlingsavtal på Medlingsinstitutet. Ungefär 100 av de cirka 670 kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor har slutits av parter med avtal om förhandlingsordning.

Läs mer om den svenska arbetsmarknadsmodellen och Medlingsinstitutets roll i det dokument som går att ladda ned här nedanför.

Chefsjurist

Per Ewaldsson

Fråga mig om arbetsmarknadskonflikter

Telefon: 08-545 292 47
Mobil: 070-423 37 34