Den statistik Medlingsinstitutet ansvarar för samlas in av SCB på vars webbplats den också publiceras. På Medlingsinstitutets webbplats publiceras bearbetningar av statistiken.

De kvalitetskriterier som Rådet för den officiella statistiken har fastslagit tillämpas på den statistik som Medlingsinstitutet ansvarar för.

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den EU-statistik som ligger inom vårt ansvarsområde är Labour Cost Index (LCI), Labour Cost Survey (LCS) samt Structure of Earnings Survey (SES). Statistiken levereras till EU:s statistikbyrå Eurostat.

På Medlingsinstitutets webbplats finns också statistik över till exempel arbetsdagar som förlorats på grund av arbetskonflikter. Den statistiken ingår inte i det som definieras som officiell statistik, men ligger till grund för årlig rapportering till FN-organet International Labour Organization (ILO).